Adatkezelési tájékoztató

A Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt. (székhely: 5400 Mezőtúr, Szandazug 110., cégjegyzékszám: 16-10-001568, adószám: 11266819-2-16, e-mail: info@mentesz.hu, telefonos elérhetőség: 06/56-350-923), mint adatkezelő kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Látogatók személyes adatait a Mezőtúri Növénytermesztő és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban MENTÉSZ Zrt.) harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivételt képeznek ez alól az adatkezelők és adatfeldolgozók.

A tárhelyszolgáltató, aki az informatikai háttér biztosítása és karbantartása érdekében adatkezelési tevékenységet végez (Tárhely.Eu Kft., székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4., Cégjegyzék szám: 01-09-909968, adószám: 14571332-2-42, a tárhely-szolgáltató e-mail címe: iroda@tarhely.hu, weboldala: https://tarhely.eu).

A Google Analytics a honlap Látogatóinak adatait webhelyszolgálati szokások megfigyelésére és statisztikai célokra gyűjti, ahol a Google az adatkezelő.

Jelen szereplők a velünk kapcsolatba lépő Látogatók adatait a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, kapcsolattartási lehetőségek használatához, valamint saját statisztikai rendszerükhöz használják fel. A weboldal Látogatóinak adatait nem jogosultak további szereplőknek kiadni, valamint más célokra felhasználni.

A Látogatók adatainak kezelésekor az információs önvédelmi jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el, mely 5. § (1) bek. a, pontja alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) alapján az adatkezelés elsődleges jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

A www.mentesz.hu weboldalon található adatkezelési nyilatkozata minden olyan személyes információra kiterjed, amelyet a Látogató bocsát a MENTÉSZ Zrt. részére a kapcsolattartás, ajánlatkérés során.

A honlapunkon sütiket (cookies) a megfelelő technikai háttér biztosításához használunk.

A MENTÉSZ Zrt. komplex Adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva is megtekinthető, letölthető, kinyomtatható. A MENTÉSZ Zrt. fenntartja a jogot Adatkezelési tájékoztatója megváltoztatására, a változásról a honlapon tájékozódhat.

Mi minősül személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül az adott személyt/céget azonosító adatok, úgy mint név, cégnév, felhasználói név, e-mail cím, telefonszám, adószám (cégek esetében), lakcím/helyazonosító cím (beleértve a számlázási és a szállítási címet is).

Általános kapcsolattartáshoz a név, e-mail cím és a telefonszám megadása kötelező. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha a weboldalon a kapcsolatfelvételre szolgáló vagy az ajánlatkérő mezőt kitöltve rákattint az Üzenet elküldése nevű gombra, vagy minden olyan adatot értünk alatta, amit a társaságunkkal való más kapcsolatfelvétel során a rendelkezésünkre bocsátott (pl. telefonon, e-mailben).

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk elsődleges jogalapja az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a, pontja és a GDPR 6. cikk (1) a, pontja alapján), mely bármikor visszavonható.

Továbbá az adatait kezelheti az adatkezelő meghatározott jogos érdekének érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) f, pontja alapján), az érintett elsőbbségi jogainak érdekmérlegelését követően.

Az adatkezelés célja

A MENTÉSZ Zrt. a Látogatók adatait a termék és a cég iránt érdeklődők nyilvántartására, valamint általános kapcsolattartásra használja fel.

Az adatkezelés időtartama

A Látogató tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta úgy, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Ha az érintett visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, akkor az adatkezelést meg kell szüntetni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Látogató a weboldalon keresztüli kapcsolatfelvételkor nyilatkozott arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette, és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Adatkezelési Nyilatkozat által meghatározott célok elérése azt szükségessé teszi, kivéve, ha a törvény hosszabb őrzési időszakot tesz lehetővé, illetve ír elő.

Jogi kötelezettségünk teljesítése (hatósági megkeresés stb.) esetén a jogi kötelezettséget előíró jogszabály által előírt idő leteltéig őrizzük meg az érintettek személyes adatait.

A weboldal kapcsolat és ajánlatkérő fülén keresztül, vagy egyéb kapcsolatteremtés során közölt személyes adataival kapcsolatban és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését illetően kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat című menüpontban található elérhetőségeken. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni és intézkedést eszközölni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Adatkezelési nyilatkozat módosítása

Adatkezelési nyilatkozatunkat szükség esetén módosítjuk, ennek jogát fenntartjuk. Kérjük Látogatóinkat, hogy mindig tájékozódjanak a weboldalon feltüntetett aktuális Adatkezelési Nyilatkozatról! Jelen Nyilatkozatot minden kapcsolatfelvételkor szükséges elfogadni.

Az adatkezelési tevékenységeink a www.mentesz.hu honlapon érheti el.

Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a magára vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Hivatkozás elhelyezése

A www.mentesz.hu oldalra mutató hivatkozás más oldalakon külön engedély nélkül is elhelyezhető, amennyiben a következő feltételeknek megfelel:

  • az oldal működését nem rontja,
  • az oldal nem jelenhet meg egy másik oldal részeként.

Kijelentjük, hogy az oldalainkon látható információk a MENTÉSZ Zrt. tulajdonában vannak. A www.mentesz.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A www.mentesz.hu weboldalon, és annak aloldalain található termék képek, leírások a MENTÉSZ Zrt. tulajdonában állnak, azokat tulajdonosi engedély nélkül felhasználni tilos, és jogi következményeket vonhat maga után! Tilos továbbá minden tőlünk származó információ, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A megjelent forrásokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk!